تکنیک راپید و رواننویس رنگی

تکنیک راپید /  آنالیز نقطه

طراحی روی کاغذ کاتد

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی کاغذ مخصوص ،آموزش داده میشود.

نحوه  آنالیز طرح و اجرای کار توسط قلم های مختلف راپید 1/0 تا ١٠ آموزش داده میشود.

تکنیک راپید / آنالیز خط (معماری)

طراحی روی مقوای گلاسه

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

نحوه  آنالیز طرح و اجرای کار توسط قلم های مختلف راپید نظیر1/0 تا ١٠ آموزش داده میشود.

در صورت لزوم استفاده از تکنیک آب مرکب و تلفیق آن با آنالیز خط آموزش داده میشود.

تکنیک رواننویس رنگی /  طرح انتخابی

طراحی روی مقوای گلاسه

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

در صورت لزوم استفاده از تکنیک آب مرکب و تلفیق آن با آنالیز خط آموزش داده میشود.

نحوه  آنالیز طرح و اجرای کار توسط رواننویس های  رنگی آموزش داده میشود.

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

/ 0 نظر / 27 بازدید