تکنیک گواش

رنگ سازی با گواش

شیوه ترکیب رنگ ها و ساخت 50 رنگ متنوع به هنرجو آموزش داده میشود.

تکنیک گواش روی بوم

طراحی برای گواش روی بوم نقاشی

در صورت لزوم برجسته کاری  برخی قسمت های طرح به هنرجو آموزش داده میشود.

تقدم و تاخر در رنگ آمیزی اجزاء مختلف طرح وچگونگی رنگ آمیزی و کار با گواش و چسب DM5 روی بوم آموزش داده میشود.

تکنیک گواش / قلم گیری سفید

طراحی برای کار قلمگیری روی مقوای ماکت

چگونگی پیاده کردن طرح روی مقوا آموزش داده میشود.

شیوه رنگ آمیزی حریری و نیز در صورت لزوم نحوه برجسته سازی آموزش داده میشود.

شیوه قلم گیری خطوط با گواش آموزش داده میشود.

ارزش کار قلم گیری به ظرافت خط و استفاده از ارزش خط (کلفت به نازک )  در قسمت های مختلف و پیچ و تاب هاست.

تکنیک گواش / مینیاتور (قلم گیری رنگی)

طراحی برای کار قلمگیری روی مقوای ماکت

چگونگی پیاده کردن طرح روی مقوا  آموزش داده میشود.

 شیوه رنگ آمیزی و نیز موارد استفاده ازDM5  آموزش داده میشود.

پس از اتمام رنگ آمیزی چگونگی پرداخت ها و پرداز ها  به هنر جو آموزش داده میشود.

روش زدن زمینه به کمک کتیرا آموزش داده میشود.

 تکنیک گواش/ کمپوزاسیون

طراحی کمپوزاسیون روی مقوای ماکت

چگونگی پیاده کردن طرح روی مقوا آموزش داده میشود.

شیوه رنگ آمیزی و نیز موارد استفاده از DM5 آموزش داده میشود.

پس از اتمام رنگ آمیزی چگونگی پرداخت ها و پرداز ها  به هنر جو آموزش داده میشود.

چگونگی پرداخت کار با مداد رنگی آموزش داده میشود.

 تکنیک گواش /  آنا لیز نقطه

طراحی روی مقوای ماکت

چگونگی پیاده کردن طرح روی مقوا  آموزش داده میشود.

شیوه رنگ آمیزی طرح توسط نقاط رنگی وپس از اتمام آنالیز نقطه   چگونگی پرداخت کار با مداد رنگی آموزش داده میشود.

در صورت لزوم نحوه رنگ آمیزی زمینه آموزش داده میشود.

تکنیک گواش / آنا لیز مربع

طراحی روی مقوای ماکت

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

شیوه پیاده کردن تقسیمات صفحه به مربع های 1*1 و نیز نحوه رنگ آمیزی کار در محدوده مربع های 1*1 آموزش داده میشود.

تکنیک گواش / دکوپاز

 نحوه انتخاب و برش و آماده سازی عکس  و ساخت خمیرجهت انجام دکوپازآموزش داده میشود.

پس از انجام این مرحله ، روش رنگ آمیزی و اتمام کار دکوپاز به هنرجو آموزش داده می شود.

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

شرح مدرک مقطعی گواش

طول دوره آموزشی:٢٤٠ ساعت

زمان آموزش نظری:٦٠ساعت

زمان آموزش عملی:١٨٠ ساعت

/ 0 نظر / 27 بازدید