تکنیک رنگ روغن

تکنیک رنگ روغن / کمپوزیسیون

چگونگی پیاده کردن طرح روی بوم آموزش داده میشود.

ابزار شناسی رنگ روغن آموزش داده میشود.

شیوه رنگ آمیزی و نیزتقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود.نحوه رنگ آمیزی جنسیت های مختلف آموزش داده میشود.

پس از اتمام رنگ آمیزی چگونگی پرداخت ها و پرداز ها به هنر جو آموزش داده میشود.

تکنیک رنگ روغن /چهره

چگونگی طراحی چهره وشیوه رنگ آمیزی و نیز تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود.

تکنیک رنگ روغن/ منظره پر درخت

شیوه رنگ آمیزی و نیز تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود. نحوه رنگ آمیزی آسمان  روز ،شاخه زنی ،چمن زنی و ایجاد بافت صخره و سنگ آموزش داده میشود.

بنا به اقتضای طرح رنگ آمیزیرودخانه یا دریا  و نحوه ایجاد سایه ها در آب آموزش داده میشود.

پرسپکتیو جوی آموزش داده میشود.

 

تکنیک رنگ روغن / منظره زمستان در روز

شیوه رنگ آمیزی و نیز تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود. نحوه رنگ آمیزی آسمان  زمستان آموزش داده میشود.

بنا به اقتضای طرح رنگ آمیزی رودخانه یا دریا  و نحوه ایجاد سایه ها در آب آموزش داده میشود.

ایجاد بافت برف و سایه های برف ونیزارتفاع برف آموزش داده میشود.

 

تکنیک رنگ روغن / منظره زمستان در شب

شیوه رنگ آمیزیو نیز تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود. نحوه رنگ آمیزی آسمان شب زمستانی آموزش داده میشود.

بنا به اقتضای طرح رنگ آمیزی رودخانه یا دریا   و نحوه ایجاد سایه ها در آب آموزش داده میشود.ایجاد بافت برف و سایه های برف ونیز ارتفاع برف آموزش داده میشود.

 در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

شرح مدرک مقطعی رنگ روغن:

 

طول دوره آموزشی:٤٤٠ساعت

زمان آموزش نظری:٩٤ ساعت

زمان آموزش عملی:٣٤٦ ساعت

/ 0 نظر / 29 بازدید