تکنیک مداد رنگی

تکنیک مداد رنگی /  منظره

طراحی روی مقوای ماکت یا مقوای فابریانو پاستل

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

نحوه رنگ آمیزی طرح و تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود.

چگونگی ایجاد بافت درختان،سطح آب وآسمان آموزش داده میشود.

تکنیک مداد رنگی/ چهره

طراحی روی مقوای ماکت یا مقوای فابریانو پاستل

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

نحوه رنگ آمیزی طرح و تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود.

تکنیک مداد رنگی/  کمپوزیسیون

طراحی روی مقوای ماکت یا مقوای فابریانو پاستل

 

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

نحوه رنگ آمیزی طرح و تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود.

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

شرح مدرک مقطعی مداد رنگی

طول دوره آموزشی:١٣٤ ساعت

زمان آموزش نظری:٤٠ ساعت

زمان آموزش عملی:٩٤ ساعت

/ 0 نظر / 22 بازدید