تکنیک آبرنگ

طراحی

انواع خط ،روش اندازه گیری اجسام  و طراحی از آنها توسط خطوط کمکی آموزش داده میشود .

 

تکنیک آبرنگ / "سیب "

طراحی ساده از یک سیب روی مقوای آبرنگ و رنگ آمیزی آن آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / درخت سیب

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

طراحی و سایه زدن سیب ،3 مدل مختلف برگ وبافت تنه درخت آموزش داده میشود.

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزیسیب وبرگ آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ /  گل لاله

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

روش سایه زنی و ایجاد بافت آموزش دادهمیشود.

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزی گل لاله وبرگ آن آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / گل افتابگردان

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

سایه زدن و ایجاد بافت مخصوص گلبرگ،وسط گل و برگ ها آموزش داده میشود.

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزی گلبرگ ها ، وسط گل ،ساقه ها  وبرگ ها آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / سبد گل بنفشه

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

 سایه زدن گل ها ،برگ ها(مثل برگ سیب) و ایجاد بافت حصیری سبد آموزش داده میشود. 

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزیگلبرگ ها ،  وبرگ ها (مثل برگ سیب) آموزش داده میشود.

ارزش کار در رنگ آمیزی گل بنفشه به ظرافت  هاشور های وسط گل میباشد.

رنگ آمیزی و ایجاد بافت سبد  آموزش داده میشود.

چگونگی گذاشتن میسکیت در لابلای گل ها و برگ ها آموزش داده میشود.

بافت سنگ آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / گلدان گل رز

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

طراحی حالت های مختلف گل رز و برگ های آن و نیز شیوه سایه زدن آنها آموزش داده میشود.

ایجاد بافت و نقوش تزئینی روی گلدان آموزش داده میشود.

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزی گل ها ،  وبرگ ها آموزش داده میشود.

ارزش کار در رنگ آمیزی گل رز به برگشت  گلبرگ ها  میباشد.

تکنیک آبرنگ / گلدان گل مرغی گل زنبق

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

طراحی و سایه زدن گل ها و برگ های زنبق آموزش داده میشود.

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزی گل ها ،  وبرگ ها(مثل برگ لاله ) آموزش داده میشود.

ارزش کار در رنگ آمیزی گل زنبق به ظرافت  چین - پلیسه ها ی اطراف  گلبرگ ها میباشد.

شیوه  طراحی و رنگ آمیزی گلدان گل مرغی آموزش داده میشود.

بافت و طرح چوب  آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / گل نرگس

طراحی سیاه قلم در دفتر طراحی

طراحی و سایه زدن گل نرگس و برگ های  ان (مثل برگ های زنبق اما ظریف تر )آموزش داده میشود.

طراحی برای آبرنگ روی مقوای مخصوص

رنگ آمیزی گل ها ،  وبرگ ها(مثل برگ لاله ) آموزش داده میشود.

شیوه طراحی و رنگ آمیزی گلدان یا لیوان شیشه ای آموزش داده میشود.

شیوه طراحی و رنگ آمیزی پارچه آموزش داده میشود.

/ 0 نظر / 24 بازدید