آبرنگ حرفه ای

تکنیک آبرنگ / تلفیق با پاستل روغنی

چگونگی تلفیق آبرنگ با پاستل روغنی و کاربرد محو کن در این تکنیک آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / تلفیق با پاستل گچی

طراحی روی مقوای آبرنگ انجام میشود.

2 تکنیک تلفیق آبرنگ با پاستل گچی آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / تلفیق با مداد رنگی

چگونگی تلفیق آبرنگبا مداد رنگی آموزش داده میشود. انواع بستر هایی که میتوان این تکنیک را روی آن اجرا کرد به هنرجو آموزش داده میشود.

 

تکنیک آبرنگ / تلفیق با آکرلیک سفید

طراحی روی مقوای آبرنگ انجام میشود.

 تکنیک تلفیق آبرنگبا اکرلیک سفید آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / تلفیق با آکرلیک سفید

طراحی روی مقوای آبرنگ انجام میشود.

 تکنیک  تلفیق آبرنگ با اکرلیک سفید آموزش داده میشود.

تکنیک آبرنگ / تلفیق با آکرلیک رنگی

طراحی روی مقوای آبرنگ انجام میشود.

 تکنیک  تلفیق آبرنگ با اکرلیک رنگی آموزش داده میشود.

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود.

شرح مدرک مقطعی آبرنگ

طول دوره آموزشی:٢٠٤ساعت

زمان آموزش نظری:٢٦ ساعت

زمان آموزش عملی:١٧٨ ساعت

 

/ 0 نظر / 24 بازدید